RAZŠIRJENOST NARAVNIH METOD NAČRTOVANJA SPOČETJA V SLOVENIJI

Vsaka anketiranka je najprej odgovorila na 8 splošnih vprašanj: starost, okolje (v katerem živi), dokončana šola, stan, število nosečnosti, število otrok, število spontanih in število umetnih splavov. Sledila so vprašanja o tem, katero metodo načrtovanja družine anketiranka uporablja, kako dobro pozna druge metode, kateri so glavni razlogi, da naravnih metod ne uporablja, v čem vidi prednost njihove uporabe, koliko časa že uporablja sedanji način načrtovanja družine, na podlagi česa se je odločila zanj, kje je dobila osnovne informacije in kako sta z uporabo zadovoljna s partnerjem. Anketa se zaključi s šestimi vprašanji o ženskem ciklusu in plodnosti.

Izključno naravne metode načrtovanja družine (koledarsko, temperaturno, Billingsovo ali ovulacijsko, simptotermalno) uporablja 8,7% anketirank, v kombinaciji s kondomom in/ali prekinjenim odnosom pa še nadaljnjih 15% anketirank. Anketa je hkrati pokazala, da kontracepcijske tablete uporablja 26,7% anketirank, le 1% manj kondom, na tretjem mestu po pogostnosti uporabe je prekinjen odnos (22,5%), sledijo pa maternični vložek (4,8%), sterilizacija (2,5%), spermicidi (1,5%) in diafragma (1,5%).

Starost in stan vplivata na uporabo naravnih metod. Ženske med 20. in 39. letom starosti pogosteje uporabljajo naravne metode kot ženske pred 20. ali po 40. letu. Med uporabnicami naravnih metod je 77,8% poročenih. To je skoraj 30% več kot pri uporabnicah kontracepcijskih tablet.

Anketiranke bolje poznajo umetne metode. Kondom in kontracepcijske tablete poznajo vse. Med drugimi umetnimi metodami pa največ anketirank ne pozna spermicidov (10,2%).
Med naravnimi metodami 13,5% anketirank ne pozna koledarske, 21,2% temperaturne, 23,7% Billingsove, kar 59,0% pa jih ne pozna simptotermalne metode. Okolje, izobrazba in število otrok na uporabo naravnih metod ne vplivajo.

Anketa je tudi ugotavljala, kakšen je odnos anketirank do naravnih metod (katere so po njihovem mnenju prednosti in ovire pri uporabi).
Najpogostejši razlogi, zaradi katerih uporabnice kontracepcijskih tablet ne uporabljajo naravnih metod, so nezanesljivost (31,7%), zahtevno opazovanje (25,9%) in njihovo slabo poznavanje (24,5%).
53,3% uporabnic naravnih metod je prepričanih, da je največja prednost uporabe takšnih metod v skupnem in soodgovornem načrtovanju obeh partnerjev (isto meni 41,7% uporabnic kontracepcijskih tablet).

Med uporabnicami naravnih metod je bilo največ takih, ki naravno metodo uporabljajo že več kot 5 let. Med uporabnicami kontracepcijskih tablet, pa je bilo največ takih, ki tovrstno »zaščito« uporabljajo od 2 do 5 let.

Uporabnice naravnih metod so informacije o načrtovanju družine večinoma dobile v knjigah, uporabnice kontracepcijskih tablet pa pri zdravniku.

Razlogi za uporabo trenutnega načina načrtovanja družine so zelo različni. Pri uporabnicah naravnih metod je najpomembnejši razlog ni stranskih učinkov, pri uporabnicah kontracepcijskih tablet pa je ta razlog šele na 3. mestu (na prvem je enostavna uporaba).
Največ uporabnic naravnih metod (55,6%) se je odločilo zanje, ker nimajo stranskih učinkov. Za več kot 20% anketirank sta pomembna tudi moralni in verski razlog.

Pojme in dejstva o oploditvi ter menstruacijskem ciklusu najbolje poznajo ženske med 30. in 39. letom, najslabše pa tiste, ki so mlajše od 20 let. Na poznavanje vplivata izobrazba in način načrtovanja družine.

Ugotovitve ob dobljenih rezultatih.


Učinkovitost naravnih metod je primerljiva z učinkovitostjo kontracepcijskih tablet. V študijah Svetovne zdravstvene organizacije so ugotovili nad 97% učinkovitost teh metod (simptotermalna celo 99%), če je par metodo uporabljal dosledno in pravilno.
Da pa se par nauči metodo pravilno in dosledno uporabljati, ne zadostuje zgolj učenje iz knjig, kot je to navedla večina anketirank, ampak je nujno sodelovanje z učiteljem metode (inštruktorjem).
Presenetljivo je, da so pojme in dejstva o menstruacijskem ciklusu ter plodnosti najslabše poznale anketiranke, ki so mlajše od 20 let. Zanimiv je tudi podatek, da so anketiranke najmanj informacij o načinih načrtovanja družine dobile – v šoli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *